PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

KDY JE PRŮKAZ POTŘEBNÝ:

  • pro výstavbu nových budov – dokument nutný pro stavební řízení
  • pokud budete provádět větší změnu stávající budovy (dochází ke změně na více než 25% vnější plochy budovy) 
  • pro budovy užívané orgánem veřejné moci:
  1. od 1. července 2013 s celkovou plochou větší než 500 m2
  2. od 1. července 2015 s celkovou plochou větší než 250 m2,
  • při prodeji (novém pronájmu ) budovy, nebo její ucelené části
  • při inzerci prodeje (pronájmu) 

Průkaz předkládá prodávající (pronajímatel) při podpisu kupní (nájemní) smlouvy. 

Objednává jej vlastník (společenství vlastníků) a vystavuje se na celou budovu.

Nemá-li budova průkaz zpracovaný, lze  průkaz zpracovat i na bytovou jednotku. (platí a vztahuje se pouze k hodnocené jednotce).

Pokud ještě budova nemá průkaz zpracován, může jej do 1.1.2016 pro účely pronájmu nahradit vyúčtování dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky. Při prodeji je průkaz nutností.


Pro vlastníky a projektanty:

U novostaveb a větších změn budov lze v některých případech při projektování využít úlev:

 

BUDOVY, pro které se sprůkaz sice zpracovává, ale které jsou sproštěny plnit požadavky na energetickou náročnost:

a) u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2,

b) u budov, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci nebo památkové zóně, pokud by s ohledem na zájmy státní památkové péče splnění některých požadavků na energetickou náročnost těchto budov výrazně změnilo jejich charakter nebo vzhled; tuto skutečnost stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek doloží závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče,

c) u budov navrhovaných a obvykle užívaných jako místa bohoslužeb a pro náboženské účely,

d) u staveb pro rodinnou rekreaci13), které jsou užívány jen část roku a jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání,

e) u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 700 GJ za rok,

f) při větší změně dokončené budovy v případě, že stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek prokáže energetickým auditem, že to není technicky nebo ekonomicky vhodné s ohledem na životnost budovy a její provozní účely,

g) u budov zpravodajských služeb,

h) u budov důležitých pro obranu státu, které jsou určeny ke speciálnímu využití,

i) u budov, které jsou stanoveny objektem nebo ve kterých je stanoven objekt sloužící k ochraně utajovaných informací stupně utajení Přísně tajné nebo Tajné,

j) u vybraných budov k zajištění bezpečnosti státu, určených vedoucím organizační složky státu, která je s nimi příslušná hospodařit nebo je užívá.